Tag-arkiv: Generalforsamling

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub torsdag den 9. juni kl. 19.00 i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.
Der er følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
a. Fastsættelse af kontingent.
b. Bestyrelsens foreslår en vedtægtsændring (sletning af 2 afsnit i vedtægternes § 7)
c. Andre forslag
5. Valg af kasserer (Per Grevlund er på valg)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Ole Rysgaard
Madsen og Per Andreasen er på valg)
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
8. Valg af 2 revisorer (Jan Petersen og Michael Bohnstedt er på valg)
9. Valg af klubturneringsform, bestyrelsen foreslår samme turneringsform som sidste år.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest lørdag den 4. juni.
Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt en lynturnering, hvis tiden tillader det.
Tilmelding samme aften.

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub
torsdag den 18. juni kl. 19.00
i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.
Der er følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
a. Fastsættelse af kontingent.
b. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring (en tilføjelse til vedtægternes § 11, se
omstående. Tilføjelsen er markeret med rødt)
c. Andre forslag
5. Valg af kasserer (Per Grevlund er på valg)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Bent Sørensen og Ole Rysgaard Madsen er på valg)
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant (Per Andreasen og Jens Jørgen Christiansen er på valg)
8. Valg af 2 revisorer (Jan Petersen og Svend Pedersen er på valg)
9. Valg af klubturneringsform, bestyrelsen foreslår samme turneringsform som sidste år.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest       lørdag den 13. juni.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt en lynturnering, hvis tiden tillader det.
Tilmelding samme aften.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar for generalforsamlingen
disponere til klubbens bedste og formålets fremme.
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, som er valgt af bestyrelsen. Dette
valg sker umiddelbart efter afholdt generalforsamling og gælder for et år ad gangen.
Bestyrelsen vælger en sekretær af sin midte og fordeler i øvrigt arbejdet mellem sig.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, og dette er beslutningsdygtigt, når 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede. I presserende spørgsmål kan formanden om nødvendigt
træffe foreløbig afgørelse.
På forlangende af to bestyrelsesmedlemmer skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde
senest førstkommende spilleaften. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er pligtig at føre forhandlingsprotokol og materialeliste, som altid skal holdes
a jour.
Kassereren fører fortegnelse over medlemmerne, sørger for klubbens regnskab og er
ansvarlig for de ham betroede midler. Han må ikke ligge inde med større kontante beløb.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling december 2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub torsdag den 19. december kl. 19.00 i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby

Der var følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Per Grevlund. Der var ikke andre forslag. Per Grevlund var valgt.

Dirigenten kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indvarslet, og at generalforsamlingen med 17 fremmødte medlemmer var beslutningsdygtig

  1. Valg af kasserer

Kassererposten er ledig efter at den hidtidige kasserer har meldt sig ud af klubben. Per Grevlund blev foreslået som ny kasserer. Der var ikke andre forslag. Per Grevlund var valgt

  1. Yderligere valg af bestyrelsesposter. Antallet afhænger af udfaldet af punkt 2

Punktet bortfaldt, da bestyrelsen er fyldt op efter at de to suppleanter er trådt ind i bestyrelsen

  1. Valg af suppleanter

Som 1. suppleant blev Per Andreasen foreslået og valgt
Som 2. suppleant blev Jens Jørgen Christiansen foreslået og valgt

  1. Eventuelt

Per Andreasen tilbød at give skakundervisning i klubben. Det blev der givet bifald til.
Eric Bentzen tilbød indtil videre at stå for hjemmesiden, forudsat at medlemmer / bestyrelsen sørger for at levere stof til siden. Det blev der givet bifald til

Arne Hove takkede de personer, der har stillet sig til rådighed for varetagelsen af de forskellige tillidsposter, så skakklubbens aktiviteter kan fortsætte i god gænge.

Efter generalforsamlingen var der julehygge med lynskak, gløgg og æbleskiver.

Referent: Ole Rysgaard Madsen
Dirigent: Per Grevlund