Tag-arkiv: Generalforsamling

Sommeren er begyndt

Vi har netop holdt en begivenhedsrig generalforsamling. Jeg nævner lige de vigtigste punkter.

Arne Hove er gået af som formand, ny formand er Michael Bohnstedt. Arne var kørt lidt surt i jobbet og træder et skridt tilbage. I stedet for at være formand har Arne nu overtaget kassererjobbet fra Per Grevlund. Per fortsætter dog i bestyrelsen så det hele er kun en omrokering for nu.

Betænkningstiden bliver ændret i klubturneringen så man fremover får 15 min efter 40 træk.

Michael Bohnstedt og Per Andreasen har uddannet sig til skakdommere. De bruger vores sommerturnering som deres træningsturnering. Der skal dog være mindst 20 deltagere i turneringen for at det tæller så husk at møde op og deltag mindst en gang så de kan få deres licens. Turneringen starter næste torsdag den 22. juni 2023.

Bemærk at man ikke kan melde sig til på hjemmesiden. Man skal møde op på spilledagen inden kl. 18.45 for at kunne deltage.

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub torsdag den 9. juni kl. 19.00 i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.
Der er følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
a. Fastsættelse af kontingent.
b. Bestyrelsens foreslår en vedtægtsændring (sletning af 2 afsnit i vedtægternes § 7)
c. Andre forslag
5. Valg af kasserer (Per Grevlund er på valg)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Ole Rysgaard
Madsen og Per Andreasen er på valg)
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
8. Valg af 2 revisorer (Jan Petersen og Michael Bohnstedt er på valg)
9. Valg af klubturneringsform, bestyrelsen foreslår samme turneringsform som sidste år.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest lørdag den 4. juni.
Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt en lynturnering, hvis tiden tillader det.
Tilmelding samme aften.

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nørresundby Skakklub
torsdag den 18. juni kl. 19.00
i klubbens lokaler: Kulturbroen, Strandgade 3, Nørresundby.
Der er følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
a. Fastsættelse af kontingent.
b. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring (en tilføjelse til vedtægternes § 11, se
omstående. Tilføjelsen er markeret med rødt)
c. Andre forslag
5. Valg af kasserer (Per Grevlund er på valg)
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Bent Sørensen og Ole Rysgaard Madsen er på valg)
7. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant (Per Andreasen og Jens Jørgen Christiansen er på valg)
8. Valg af 2 revisorer (Jan Petersen og Svend Pedersen er på valg)
9. Valg af klubturneringsform, bestyrelsen foreslår samme turneringsform som sidste år.
10. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest       lørdag den 13. juni.

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt en lynturnering, hvis tiden tillader det.
Tilmelding samme aften.
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar for generalforsamlingen
disponere til klubbens bedste og formålets fremme.
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem, som er valgt af bestyrelsen. Dette
valg sker umiddelbart efter afholdt generalforsamling og gælder for et år ad gangen.
Bestyrelsen vælger en sekretær af sin midte og fordeler i øvrigt arbejdet mellem sig.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, og dette er beslutningsdygtigt, når 3
bestyrelsesmedlemmer er til stede. I presserende spørgsmål kan formanden om nødvendigt
træffe foreløbig afgørelse.
På forlangende af to bestyrelsesmedlemmer skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde
senest førstkommende spilleaften. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt
stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er pligtig at føre forhandlingsprotokol og materialeliste, som altid skal holdes
a jour.
Kassereren fører fortegnelse over medlemmerne, sørger for klubbens regnskab og er
ansvarlig for de ham betroede midler. Han må ikke ligge inde med større kontante beløb.