Klubben stiftes

1934-39

Fra forhandlingsprotokollen den 11.7.1934:

Den 11-7-34 afholdtes ekstra Ordinær Generalforsamling paa Industrikafeen. Efter Generalforsamlingen valgte Medlemmer af Nørresundby Skakklub en midlertidig Bestyrelse til at varetage Foreningens Interesse og Bestyrelsen kom til at bestaa af følgende Medlemmer til Formand valgtes Johannes Nielsen og de øvrige Bestyrelsesmedlemmer blev I. Lentz. Chjarles Christensen. N. Holm og Skræder M. Hansen.” […] “…Det blev vedtaget at der skal betales 1,00. i Indskud og 0,75. om Maaneden for Aktive og 0,25 for Passive Medlemmer.

Den første tid

Nørresundby Skakklub var resultatet en splittelse. Den ældre forening med samme navn fik en udbrydergruppe, som stiftede Arbejdernes Skakklub, og de, der blev tilbage, vedtog at stifte en ny forening, som fortsatte under det gamle navn Nørresundby Skakklub.

Den tidligere forening skyldte imidlertid husleje på Industricaféen, og i den første tid var der en del snak frem og tilbage mellem Nørresundby Skakklub og Arbejdernes Skakklub om fordeling af gælden. Tonen var bitter, og der var sågar sagfører indblandet.

Man indkøbte nogle spil, og i november opstillede man 2 hold: et B- og et C-hold med 3 reserver – i alt 15 mand. Klubben var kørende.

Foreningen var fattig, og med de hårde tider var det svært at skaffe indtægter. Flere gange ser man i protokollen, at et medlem fritages for kontingent pga. arbejdsløshed eller sygdom.

Men der udvises stor økonomisk opfindsomhed, og på bestyrelsesmødet den 3.1.1935 besluttes det at afholde dilettantforestilling og bal den 12.1.1935 sammen med boldklubben Thor. De varer, som klubben havde fået foræret, skulle bortloddes den aften.

I januar 1935 arrangerede man simultanforestilling med den finske mester Solin. Det gav 36 kr. i indtægt, men da Hr. Solin skulle have 35 kr., og man havde brugt 7,50 kr. til annoncer i 3 lokale blade (det var før “Stiften” fik monopol), var kistebunden ridset igen.

En udflugt til Svinkløv og Fosdalen søndag den 21.7.35 var en udgiftsneutral succes, og man fortsatte de ikke-skaklige aktiviteter ved at afholde skiveskydning den 27. oktober.

Skakken var dog ikke glemt, for man besluttede også at få Mekaniker Pedersen til undervisning i alt 8 gange. “Mekaniker Pedersen” var Johannes Pedersen, som opnåede at blive Nordisk Mester.

Johannes Pedersen

Johannes Pedersen

Trods udgifter til bøsser og ammunition gav skiveskydningen et nettooverskud på ikke mindre end 184,50 kr. Med ét slag var klubbens kassebeholdning steget fra 10,37 kr. til 194,47 kr. En mindre formue.

Nyt spillested

Da den ordinære generalforsamling afholdes den 29.10.1935 er man oppe på 33 aktive medlemmer, og man beslutter at skyde 25 kr. i en vandrepokal, hvor Aabybro skal betale den anden halvdel.

Der skulle spilles 2 gange om året, og pokalen kunne vindes til ejendom af den klub, som vandt den enten 3 gange i træk eller 4 gange i alt.

Der var kommet kurrer på tråden med Industrikafeens vært, og man overvejede at flytte spillested til National eller Clausens Hotel, hvor man havde fået tilbudt gratis lokaler.

Måneden efter bestemte man sig for National, som mod at stille lokaler til rådighed sikkert har kunnet regne med en vis omsætning.

Underslæb

Dagen før generalforsamlingen blev regnskabet revideret. Revisoren fandt intet at bemærke, og regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen.

En kassebeholdning på 194,47 kr. var imidlertid mange penge, og man besluttede på et bestyrelsesmøde den 10.11.1935, at kassereren kun måtte ligge inde med 25 kr. i kontanter. Resten skulle stå i Nørresundby Bank og kun kunne hæves sammen med formanden.

Ingen kontrollerede dog, om kassereren gjorde alvor af beslutningen. Den næste ordinære generalforsamling afholdtes den 2.4.1936, og grundet kassererens fravær fremlagde formanden regnskabet, som afslørede, at kassereren var løbet med 102 kr.

Det vakte naturligvis vild opstandelse, og debatten blev lang og hed. Udgangen på det hele blev, at hvis pengene ikke var betalt inden den 1. maj, ville der blive indgivet “Kriminel anmeldelse”. Endvidere vedtog man enstemmigt at ekskludere kassereren.

Et anbefalet brev blev sendt til den tidligere kasserer, men staklen har naturligvis ikke haft en chance for at tilbagebetale pengene, og den 7. juli kunne man i Aalborg Stiftstidende læse:

FALDET FOR FRISTELSEN

En Arbejdsmand, der bor i Vejgaard, har ved Retten i Nørresundby tilstaaet sig skyldig i Underslæb. Ved Juletid brugte han 102 Kr., som tilhørte Nørresundby Skakklub. En Del af Pengene brugte han til Dækning af Tab i Kortspil, som han indlod sig i for at dække Kassemangelen. Sagen blev optaget til Dom.

Tirsdag den 14. juli skrev Stiftstidende:

KASSEREREN SLAP MED EN BETINGET DOM

En Arbejdsmand fra Vejgaard var ved Retten i Nørresundby tiltalt for som Kasserer for Nørresundby Skakklub at have brugt 102 Kr. af Klubbens Midler. Han fik 40 Dages Fængsel, men betinget af en Prøvetid paa 2 Aar.

Af klubbens protokol fremgår, at skurken indgik på et forlig:

…hvorefter han betaler 5 Kr. om Ugen. Pengene bliver indbetalt til Statspolitiet.

Denne afdragsordning synes at have fungeret i en periode, for den 22.8.1936 står der i kassebogen, at der er indgået 30 kr. fra C.C., men derefter er det slut.

Den 3.11. er man på politistationen, den 13.12. på dommerkontoret og den 11.2.1937 er der udlæg til sognefoged og folkeregister på i alt 2 kr. Anstrengelserne bærer ingen frugt, for i referatet fra bestyrelsesmødet den 20.2.1937 kan man læse:

…at saafremt hans Kaar forbedres kan der eventuelt faaes noget mere. Der er ikke mere at gøre i Øjeblikket.

Og herefter er alle kilder tavse.

Tiden frem til besættelsen

1936-1939

Udflugten i 1936 gik til Sæby.

Efter kassererens underslæb var kassen tom igen, og med under 40 medlemmer var det økonomisk stramme tider. Dengang var det helt almindeligt, at man havde en opkræver til at indkassere kontingentet.

Det kunne være et krævende job, som – om nødvendigt – indebar, at man måtte opsøge folk privat, og opkræveren blev belønnet med procenter.

Men kontingentet alene skæppede ikke meget, og da man i oktober 1936 arrangerer simultan med den østrigske mester Eliskases, kan klubkassen klare de 25 kr. til honorar, mens 30 kr. til øvrige udgifter skaffes af bestyrelsen selv.

Skakligt gør klubben ikke det store væsen af sig. Lokalt er Aalborg Skakforening helt dominerende, men man har måske også haft problemer med at få medlemmerne til at koncentrere sig om skakken, for på generalforsamlingen den 27.10.1936 enes man om:

…at tage Hensyn til Skakspillerne og derefter maa der ikke spilles Kort i Skaklokalet.

Den dag i dag står det i klubbens love, at der i klubben ikke må spilles andre spil end skak. Men de økonomiske hensyn har alligevel vejet tungt dette år, for på bestyrelsesmødet den 16.11. vedtager man at droppe propagandaturneringen og i stedet arrangere skiveskydning den 7.2.1937.

Vinderen af handicapturneringen 1936 blev Villy Pedersen, et navn der såvel skakligt som organisatorisk præger disse år.

I 1937 har man 35 medlemmer tilmeldt DSU, og skifter spillested til Raadhuscaféen. Arbejdernes Skakklub foreslår en sammenslutning af de to klubber, hvilket dog afvises på generalforsamlingen med 12 stemmer mod 5. Et bal den 23.11.1937 på Industrikafeen giver et underskud på 10 kr., da der var manglende tilslutning. Måske prisen på 1,50 kr. pr. par var for høj?

I 1938 vinder Lærer Gregersen klubmesterskabet. Gregersen er en af klubbens stærkeste spillere i disse år. Vandrepokalen, som blev indstiftet i 1935, vindes til ejendom af Aabybro. Kontingentet forhøjes med 25 øre pr. måned.

1939 bliver et skakligt vendepunkt for klubben. Den 11. juli vinder klubben en kamp mod Aalborg over 20 brætter. Ét parti blev vundet uden kamp, og NS tabte på de øverste 4 brætter, men vandt alligevel 11½-8½.

Det var intet mindre end en sensation, da Aalborg hidtil havde været aldeles suveræn på lokalt plan. Nørresundbyfolkene fik blod på tanden, og de chokerede Aalborgfolk ville have revanche.

De to klubber indledte en gigantmatch, som kom til at strække sig over 3 år. Den blev spillet som en turnering med 24 spillere på hver side fordelt i 4 grupper á 6 mand. I første runde vandt Aalborg gruppe A med 4-2. Aalborgs topspillere var endnu urørlige. Men gruppe B, C og D vandt Nørresundby med 3½-2½, 4-2 og 5-1.

I øvrigt skifter klubben igen spillested. Værten på Raadhuscafeen fremsatte krav om husleje på 2 kr. pr. aften, så man besluttede at flytte til Folkets Hus, der ville huse klubben uden vederlag.

Sommerudflugten dette år gik til Sebbersund, Løgstør og Bjørnsholm (pris: 3,50 pr. næse).

Index * Næste side